A A A

Sakrament Chrztu


Sakrament Chrztu wg przepisów Kościoła powinien być udzielany w niedzielę podczas Mszy św., w której uczestniczy wspólnota parafialna. Chrzest należy zgłosić tydzień przed wybranym terminem.

Potrzebne dokumenty:

1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC,

2. zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców,

3. zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi.Chrzestnym może być ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6.ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.